SlovenskyMagyarul

forex trading logo

zeliezovcan new banner logo sm

Voľný čas

Kontakt

Adresa úradu:

Farná 462
935 66
Slovensko

Telefón: 036 772 11 90

Ďalšie kontakty Napísať e-mail

RSS kanál obce Farná

RSS kanál

Získajte aktuálne informácie   
s využitím RSS

Hlavná stránka
Vitajte na stránkach obce Farná

Obec Farná s 1450 obyvateľmi leží na pravom brehu rieky Hron v dolnohronskej nížine, na križovatke štátnych ciest Želiezovce-Nové Zámky a Levice-Štúrovo.

Pekná poloha obce a viacero kultúrnych pamiatok môžu byť v budúcnosti dobrým vkladom do rozvoja turistického ruchu.

Na našich stránkach nájdete základné informácie o obci, niečo z histórie, pamiatkach, turistických možnostiach, informácie o obecnom úrade, fotogalériu zaujímavostí z obce a jej okolia a veľa ďalších informácií.

Budeme radi, ak zavítate do našej obce.

 
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu PDF Tlačiť E-mail
Pridal: OcÚ Farná   
Uverejnené: pondelok, 17 Marec 2014

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo č. 1/2014-GP DRP

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo (ďalej len „DRP“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu DRZ  v rámci grantového programu „Slnko, seno... Dolné Pohronie" na spolufinancovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia  nasledovne:

v termíne od 17. marca 2014 do 02.mája 2014

Strategickým cieľom rozvoja územia DRP ukotveného v Integrovanej stratégii rozvoja územia je „Zlepšiť stav životného a obytného prostredia, zvýšiť vzdelanostnú úroveň obyvateľov a vytvoriť dostatok pracovných príležitostí v území Dolnohronského regiónu do roku 2015“.

Nosným cieľom grantového programu DRP je preto podporovať prácu remeselníkov a malých producentov, združení a organizácií na území OZ DRP, ďalej prispieť k zlepšeniu životného a obytného prostredia obcí, rozvoju cestovného ruchu a k budovaniu pozitívneho vzťahu obyvateľov k regiónu prostredníctvom podpory nápadov, ktoré napomáhajú rozvíjať územie Dolnohronského rozvojového partnerstva a prispejú k tvorbe pridanej hodnoty.

Viac informácii nájdete na oficiálnych stránkach OZ DPR.

 
Zámer prenechania majetku Obce Farná do nájmu č.3/2014 PDF Tlačiť E-mail
Pridal: OcÚ Farná   
Uverejnené: piatok, 14 Marec 2014

Obec Farná, so sídlom 935 66 Farná č.462, IČO: 00 306 941, zastúpená starostkou obce Vlastou Csomorovou v zmysle ust. § 9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer prenechať nehnuteľný majetok obce do nájmu

ide o: nehnuteľnosť postavenú na parcele č.527/8 stavba – na materská škola, súpisné číslo 518, zapísanú na LV č.1 Okresného úradu Levice, katastrálny odbor pre okres Levice, obec Farná, kat. územie Farná a to na čas neurčitý za účelom prevádzkovania podnikateľskej činnosti.

   Minimálna cena nájmu je stanovená podľa ust. § 9a ods.1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 400,00 € / slovom: štyristo eur/

Čítať ďalej...
 
Zámer prenechania majetku Obce Farná do nájmu č.2/2014 PDF Tlačiť E-mail
Pridal: OcÚ Farná   
Uverejnené: piatok, 14 Marec 2014

Obec Farná, so sídlom 935 66 Farná č.462, IČO: 00 306 941, zastúpená starostkou obce Vlastou Csomorovou v zmysle ust. § 9a ods.9 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer prenechať nehnuteľný majetok obce do nájmu

ide o: pozemok - parcela č.201/2 o výmere 559 m2, parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape, druh pozemku : zastavané plochy a nádvoria, na parcele č.201/2 stavba : rodinný dom (t.j. stavba starého kultúrneho domu), súpisné číslo 158, zapísaný na LV č.1 Okresného úradu Levice, katastrálny odbor pre okres Levice, obec Farná, kat. územie Farná a to na čas neurčitý za účelom prevádzkovania podnikateľskej činnosti.

Minimálna cena nájmu je stanovená podľa ust. § 9a ods.1 pís.c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 300,00 € / slovom: tristo eur/

Čítať ďalej...
 
« ZačiatokDozadu12DopreduKoniec »

Stránka 1 z 2

Meniny

Dnes má meniny: Rudolf
Zajtra má meniny: Valér

Dátum

štvrtok, 17 Apríl 2014

Vyhľadávanie

Práve nás číta

Máme online 17 hostí 
Za obsah zodpovedá:
Obecný úrad Farná
Administrátor stránky:
Webmaster
Prehlásenie o prístupnostiForma Studio | Prehlásenie o prístupnosti