Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuality

Oznamy pre verejnosť

ZámerVytlačiť
 


 
 

Oznam - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenieVytlačiť
 


 
 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania Vytlačiť
 


 
 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - dotazník pre obyvateľovVytlačiť
 

Výzva pre občanov obce,

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Východiskom pri spracovávaní Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja (KRSS NSK) je analýza poskytovaných služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem a poskytovateľov v územnom obvode samosprávneho kraja. Za tým účelom žiadajú občanov obce o spoluprácu - o vyplnenie elektronického dotazníka do 29. júla 2019 ktorý nájdete tu:

Link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDDqFuwtNfhFT6UK11yFEMDTU0YiMblYWs6FAQS6JHRj2uQ/viewform

Ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu.

 

 

 

 

 


 
 

Ochrana úrody pred požiarmi - Tűz elleni védelem az aratás ideje alattVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Figyelmeztetés a fokozott tűzveszélyreVytlačiť
 


 
 

Oznam - napúšťanie bazénov Értesítés - A medencék feltöltéseVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - Meghívó az önkormányzati ülésreVytlačiť
 


 
 

Odvoz komunálneho a separovaného odpadu v mesiaci 6/ 2019 - 9/2019Vytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná  sa uskutoční v nasledovných dňoch:
 
   6. júna 2019 - štvrtok
20. júna 2019 - štvrtok
  2. júla 2019 - utorok
18. júla 2019 - štvrtok
  1. augusta 2019 - štvrtok
15. augusta 2019 - štvrtok
27. augusta 2019 - utorok
12. septembra 2019 - štvrtok
26. septembra 2019 -
štvrtok
 

Termín zberu separovaného odpadu v obci Farná:

27. júna 2019 - štvrtok
31. júl 2019 - streda
28. august 2019 - streda
30. september 2019 - pondelok

A kommunális hulladék elszállításának időpontjai :

2019. június 6 - csütörtök
2019. június 20 - csütörtök
2019. július 2 - kedd
2019. július 18 - csütörtök
2019. augusztus 1 - csütörtök
2019. augusztus 15 - csütörtök
2019. augusztus 27 - kedd
2019. szeptember 12 - csütörtök
2019. szeptember 26 - csütörtök

A szelektív hulladék elszállításának időpontja:

2019. június 27 - csütörtök
2019. július 31 - szerda
2019. augusztus 28 - szerda
2019. szeptember 30 - hétfő

 

 

 


 
 

Návrh záverečného účtu obce Farná za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Štúdium na VŠEMVS - MPK ZM v akademickom roku 2019/2020Vytlačiť
 

       Oznam pre všetkých, ešte nerozhodnutých, záujemcov o štúdium na vysokej škole!  Prihlášky na štúdium prijímame do 30.6.2019. Prihlášku môžeš poslať elektronicky:

TU:  http://bit.ly/2HxrBqn

       Pre koho je štúdium určené? Pre absolventov stredných škôl, pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke a pre každého, kto potrebuje osobný rozvoj! DENNÁ forma Kombinovanou metódou je vhodná pre tých študentov, majú dostatočný priestor na intenzívnejšie štúdium, t.j. aj s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie) preferujú intenzívnejšie štúdium, ktoré ale trvá o jeden rok kratšie (3 roky miesto 4 pri bakalárskom štúdiu, a 2 roky miesto 3 pri magisterskom štúdiu).  

    Výučba je organizovaná tak, že študent musí získať počas akademického roka 60 kreditov, miesto 48 kreditov pri externej forme. Študenti dennej formy kombinovanou metódou štúdia majú naviac status denného študenta so všetkými výhodami študentov denného štúdia (ISIC preukaz, motivačné štipendium, študentské zľavy, a pod.), podobne ako študenti dennej formy prezenčnou metódou štúdia.

 

PhDr. Monika Paulová

MPK ZM programový manažér

tel:+421917823101


 
 

Oznámenie - hlasovací preukaz Értesítés - SzavazólapVytlačiť
 


 
 

Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 - Beíratás az óvodába a 2019/2020-as iskolai évreVytlačiť
 


 
 

Oznam pre žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu v roku 2018 Közlemény a közvetlen támogatások kérelmezői számára, akik 2018-ban teljesítették a területalapú támogatás igénybevételének feltételeitVytlačiť
 


 
 

Voľby prezidenta SR - Informácia pre voličov - A Szlovák Köztársaság elnökének választása - Tájékoztatás a választópolgárok részéreVytlačiť
 


 
 

Jarný zber elektroodpadu - Tavaszi elektromos hulladék gyűjtéseVytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb prezidenta SR - A Szlovák köztársaság elnökének választási eredményeiVytlačiť
 


 
 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2018 – OZNÁMENIEVytlačiť
 


 
 

Daňový úrad Nitra - oznámenie Adóhivatal - értesítésVytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu majetkuVytlačiť
 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén Tájékoztatás a választópolgárok részére A választások időpontja Az európaiVytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárska a potravinárska správa Levice - oznamVytlačiť
 

Regionálna veterinárska správa Levice Vám oznamuje, že informácie ohľadom registrácie chovov s 1 ošípanou sú uverejnené na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR:
https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

 


 
 

Výzva na predkladanie projektových návrhov - Žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. nástroja 2 LEADER NSK Kód výzvy_ 1/2019/NSK/DRPVytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu majetkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie obce o sprístupnení zámeru - Predľženie širokorozchodnej železniceVytlačiť
 


 
 

Informácie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí A helyi Önkormányzati szervekbe való választások eredményeiVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 - OznámeniaVytlačiť
 


 
 

Zmeny cestovných poriadkov od 1. októbra 2018 - A menetrendek változásai 2018. október 1-tőlVytlačiť
 


 
 

Oznam - Pomoc obetiam domáceho násilia Értesítés - Segítség a családon belüli erőszak áldozatainakVytlačiť
 


 
 

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce vo Farnej a do Obecného zastupiteľstva vo Farnej - A regisztrált polgármester jelöltek listája és az Önkormányzati kévpviselő jelöltek listája Farnadon Vytlačiť
 


 
 

Plánovaná odstávka elektriny v obci Farná - A villamosenergia-szolgáltatás szüneteltetésének időpontjaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa uskutoční plánovaná odstávka elektriny dňa 21.09.2018 v čase od 7:30 do 12:00 pod číslami domov:

47 - 76
77 - 99
100 - 196
201 - 299
300,334,335
443 - 459
580 - 587
715 - 716
Obecný úrad č.d. 462 a Zdravotné stredisko č.d. 162.
 

Értsítjük falunk lakosait a  villamosenergia-szolgáltatás szüneteltetésének időpontjáról: 2018.9.21-én  7:30 - 12:00 a következő házszámok alatt nem lesz villanyáram:

47 - 76
77 - 99
100 - 196
201 - 299
300,334,335
443 - 459
580 - 587
715 - 716
Községi hivatal - 462
Egészségügyi központ -162.

 

 

 


 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia pre voliča Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számáraVytlačiť
 


 
 

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi - Információ a használt elemek és akkumulátorok tárolásárólVytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu na rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Nový cestovný poriadok linky 402444 od 1.6.2018 - Új menetrend a 402444 járatra 2018.6.1-tőlVytlačiť
 


 
 

Oznámenie občanov na úseku ochrany ovzdušiaVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - výsledky vo Farnej Megyei választások - eredmények FarnadonVytlačiť
 


 
 

Vybudovanie zberného dvora a troch stojísk v obci FarnáVytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu majetkuVytlačiť
 


 
 

Projekt - Európa pre občanov - Záverečná správaVytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu obce Farná za rok 2015Vytlačiť
 


 
 

Zber použitých batérií, akumulátorov a elektroodpaduVytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že v  našej  obci  sa vykonáva zber  použitých  batérií  a akumulátorov a elektroodpadu.  Zberná nádoba pre použité batérie sa nachádza na Obecnom úrade  vo  Farnej  na  prízemí, zber  sa  uskutoční  každý pracovný deň v úradných hodinách. Zber použitých akumulátorov a elektroodpadu sa uskutoční na zbernom  dvore  za  budovou  obecného úradu  každý  pracovný  deň  v  úradných hodinách.


 
 

Voľby do NR SR 2016Vytlačiť
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1121

Počet voličov zúčastnených na hlasovaní: 635 /57%/

Počet platných odovzdaných hlasov: 622


 
 

Upozornenie pre stavebníkovVytlačiť
 


 
 

Oznamy pre verejnosť

ZámerVytlačiť
 


 
 

Oznam - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Africký mor ošípaných - dôležité upozornenieVytlačiť
 


 
 

Výrub drevín - oznámenie o začatí konania Vytlačiť
 


 
 

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja - dotazník pre obyvateľovVytlačiť
 

Výzva pre občanov obce,

Nitriansky samosprávny kraj v súlade s § 81 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov vypracúva koncepciu rozvoja sociálnych služieb vo svojom územnom obvode. Východiskom pri spracovávaní Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Nitrianskeho samosprávneho kraja (KRSS NSK) je analýza poskytovaných služieb podľa jednotlivých druhov sociálnych služieb, foriem a poskytovateľov v územnom obvode samosprávneho kraja. Za tým účelom žiadajú občanov obce o spoluprácu - o vyplnenie elektronického dotazníka do 29. júla 2019 ktorý nájdete tu:

Link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDDqFuwtNfhFT6UK11yFEMDTU0YiMblYWs6FAQS6JHRj2uQ/viewform

Ďakujeme za Vašu ochotu a spoluprácu.

 

 

 

 

 


 
 

Ochrana úrody pred požiarmi - Tűz elleni védelem az aratás ideje alattVytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru Figyelmeztetés a fokozott tűzveszélyreVytlačiť
 


 
 

Oznam - napúšťanie bazénov Értesítés - A medencék feltöltéseVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo - Meghívó az önkormányzati ülésreVytlačiť
 


 
 

Odvoz komunálneho a separovaného odpadu v mesiaci 6/ 2019 - 9/2019Vytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná  sa uskutoční v nasledovných dňoch:
 
   6. júna 2019 - štvrtok
20. júna 2019 - štvrtok
  2. júla 2019 - utorok
18. júla 2019 - štvrtok
  1. augusta 2019 - štvrtok
15. augusta 2019 - štvrtok
27. augusta 2019 - utorok
12. septembra 2019 - štvrtok
26. septembra 2019 -
štvrtok
 

Termín zberu separovaného odpadu v obci Farná:

27. júna 2019 - štvrtok
31. júl 2019 - streda
28. august 2019 - streda
30. september 2019 - pondelok

A kommunális hulladék elszállításának időpontjai :

2019. június 6 - csütörtök
2019. június 20 - csütörtök
2019. július 2 - kedd
2019. július 18 - csütörtök
2019. augusztus 1 - csütörtök
2019. augusztus 15 - csütörtök
2019. augusztus 27 - kedd
2019. szeptember 12 - csütörtök
2019. szeptember 26 - csütörtök

A szelektív hulladék elszállításának időpontja:

2019. június 27 - csütörtök
2019. július 31 - szerda
2019. augusztus 28 - szerda
2019. szeptember 30 - hétfő

 

 

 


 
 

Návrh záverečného účtu obce Farná za rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Štúdium na VŠEMVS - MPK ZM v akademickom roku 2019/2020Vytlačiť
 

       Oznam pre všetkých, ešte nerozhodnutých, záujemcov o štúdium na vysokej škole!  Prihlášky na štúdium prijímame do 30.6.2019. Prihlášku môžeš poslať elektronicky:

TU:  http://bit.ly/2HxrBqn

       Pre koho je štúdium určené? Pre absolventov stredných škôl, pre mamičky na materskej a rodičovskej dovolenke a pre každého, kto potrebuje osobný rozvoj! DENNÁ forma Kombinovanou metódou je vhodná pre tých študentov, majú dostatočný priestor na intenzívnejšie štúdium, t.j. aj s ohľadom na iné povinnosti (napr. zamestnanie) preferujú intenzívnejšie štúdium, ktoré ale trvá o jeden rok kratšie (3 roky miesto 4 pri bakalárskom štúdiu, a 2 roky miesto 3 pri magisterskom štúdiu).  

    Výučba je organizovaná tak, že študent musí získať počas akademického roka 60 kreditov, miesto 48 kreditov pri externej forme. Študenti dennej formy kombinovanou metódou štúdia majú naviac status denného študenta so všetkými výhodami študentov denného štúdia (ISIC preukaz, motivačné štipendium, študentské zľavy, a pod.), podobne ako študenti dennej formy prezenčnou metódou štúdia.

 

PhDr. Monika Paulová

MPK ZM programový manažér

tel:+421917823101


 
 

Oznámenie - hlasovací preukaz Értesítés - SzavazólapVytlačiť
 


 
 

Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020 - Beíratás az óvodába a 2019/2020-as iskolai évreVytlačiť
 


 
 

Oznam pre žiadateľov priamych podpôr, ktorí splnili podmienku na získanie podpory na plochu v roku 2018 Közlemény a közvetlen támogatások kérelmezői számára, akik 2018-ban teljesítették a területalapú támogatás igénybevételének feltételeitVytlačiť
 


 
 

Voľby prezidenta SR - Informácia pre voličov - A Szlovák Köztársaság elnökének választása - Tájékoztatás a választópolgárok részéreVytlačiť
 


 
 

Jarný zber elektroodpadu - Tavaszi elektromos hulladék gyűjtéseVytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb prezidenta SR - A Szlovák köztársaság elnökének választási eredményeiVytlačiť
 


 
 

ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2018 – OZNÁMENIEVytlačiť
 


 
 

Daňový úrad Nitra - oznámenie Adóhivatal - értesítésVytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu majetkuVytlačiť
 


 
 

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča - Európai parlamenti választások a Szlovák Köztársaság területén Tájékoztatás a választópolgárok részére A választások időpontja Az európaiVytlačiť
 


 
 

Regionálna veterinárska a potravinárska správa Levice - oznamVytlačiť
 

Regionálna veterinárska správa Levice Vám oznamuje, že informácie ohľadom registrácie chovov s 1 ošípanou sú uverejnené na webovej stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR:
https://www.svps.sk/zvierata/Reg_RCH_2019.asp

 


 
 

Výzva na predkladanie projektových návrhov - Žiadostí o dotáciu v rámci opatrenia 1. a opatrenia 2. nástroja 2 LEADER NSK Kód výzvy_ 1/2019/NSK/DRPVytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu majetkuVytlačiť
 


 
 

Oznámenie obce o sprístupnení zámeru - Predľženie širokorozchodnej železniceVytlačiť
 


 
 

Informácie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí A helyi Önkormányzati szervekbe való választások eredményeiVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí dňa 10.11.2018 - OznámeniaVytlačiť
 


 
 

Zmeny cestovných poriadkov od 1. októbra 2018 - A menetrendek változásai 2018. október 1-tőlVytlačiť
 


 
 

Oznam - Pomoc obetiam domáceho násilia Értesítés - Segítség a családon belüli erőszak áldozatainakVytlačiť
 


 
 

Zoznam registrovaných kandidátov pre voľby starostu obce vo Farnej a do Obecného zastupiteľstva vo Farnej - A regisztrált polgármester jelöltek listája és az Önkormányzati kévpviselő jelöltek listája Farnadon Vytlačiť
 


 
 

Plánovaná odstávka elektriny v obci Farná - A villamosenergia-szolgáltatás szüneteltetésének időpontjaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že v našej obci sa uskutoční plánovaná odstávka elektriny dňa 21.09.2018 v čase od 7:30 do 12:00 pod číslami domov:

47 - 76
77 - 99
100 - 196
201 - 299
300,334,335
443 - 459
580 - 587
715 - 716
Obecný úrad č.d. 462 a Zdravotné stredisko č.d. 162.
 

Értsítjük falunk lakosait a  villamosenergia-szolgáltatás szüneteltetésének időpontjáról: 2018.9.21-én  7:30 - 12:00 a következő házszámok alatt nem lesz villanyáram:

47 - 76
77 - 99
100 - 196
201 - 299
300,334,335
443 - 459
580 - 587
715 - 716
Községi hivatal - 462
Egészségügyi központ -162.

 

 

 


 


 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia pre voliča Választások a helyi önkormányzati szervekbe - Tájékoztatás a választók számáraVytlačiť
 


 
 

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi - Információ a használt elemek és akkumulátorok tárolásárólVytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu na rok 2017Vytlačiť
 


 
 

Nový cestovný poriadok linky 402444 od 1.6.2018 - Új menetrend a 402444 járatra 2018.6.1-tőlVytlačiť
 


 
 

Oznámenie občanov na úseku ochrany ovzdušiaVytlačiť
 


 
 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - výsledky vo Farnej Megyei választások - eredmények FarnadonVytlačiť
 


 
 

Vybudovanie zberného dvora a troch stojísk v obci FarnáVytlačiť
 


 
 

Zámer prevodu majetkuVytlačiť
 


 
 

Projekt - Európa pre občanov - Záverečná správaVytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu rok 2016Vytlačiť
 


 
 

Návrh záverečného účtu obce Farná za rok 2015Vytlačiť
 


 
 

Zber použitých batérií, akumulátorov a elektroodpaduVytlačiť
 

Oznamujeme verejnosti, že v  našej  obci  sa vykonáva zber  použitých  batérií  a akumulátorov a elektroodpadu.  Zberná nádoba pre použité batérie sa nachádza na Obecnom úrade  vo  Farnej  na  prízemí, zber  sa  uskutoční  každý pracovný deň v úradných hodinách. Zber použitých akumulátorov a elektroodpadu sa uskutoční na zbernom  dvore  za  budovou  obecného úradu  každý  pracovný  deň  v  úradných hodinách.


 
 

Voľby do NR SR 2016Vytlačiť
 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1121

Počet voličov zúčastnených na hlasovaní: 635 /57%/

Počet platných odovzdaných hlasov: 622


 
 

Upozornenie pre stavebníkovVytlačiť
 


 
 

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Farná na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Odvoz komunálneho odpadu v mesiaci 6/2019 - 9/2019 a separovaného zberu v obci Farná

Oznamujeme verejnosti, že odvoz komunálneho odpadu v obci Farná  sa uskutoční v nasledovných dňoch:      6. júna 2019 - štvrtok 20. júna 2019 - štvrtok   2. júla 2019 - utorok 18. júla 2019 - štvrtok   1. augusta 2019 - štvrtok 15. augusta 2019 - štvrtok 27. augusta 2019 - utorok 12. septembra 2019 - štvrtok 26. septembra 2019 - štvrtok

Projekt - Európa pre občanov - Záverečná správa

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Počasie Farná - Svieti.com
webygroup
ÚvodÚvodná stránka